Mureanvisning tørrmur


Muring av tørrmur med naturkant med mørtel i bakkant kan gjøres med tørrmursorteringene 3-6 cm, 5-12 cm, 10-20cm og 15-30cm. Skal  tørrmuren mures utvendig fra bakkenivå bør det gjøres tilstrekkelig grunnarbeid. Forhør deg med en forhandler eller anleggsgartner om dette. Som regel bør det fjernes en del masse som erstattes med pukk. Isoler med isolasjonsplate før det støpes en bankett som fundament som det kan mures på.

Tørrmur med naturkant 10-20 cm og 15-30 cm kan gjerne kombineres med tørrmur med hugget kant 10-20 cm og 15-30 cm. Vi anbefaler da å blande inn ca. 25-30 % med hugget kant. Det fører til at det blir enklere å jevne ut nivåforskjeller siden den i snitt er noe tynnere enn naturkanten. Blandingen av de to produktene gjør også at man får mer liv i muren. Tørrmur med hugget kant er i snitt noe lengre som gjør at man binder murverket bedre sammen. I tillegg er det ofte fine hjørner å finne i en pall med tørrmur med hugget kant. For kunden er det også et godt alternativ å blande inn tørrmur med hugget kant siden produktet og emballasjen er rimeligere enn tørrmur med naturkant.

Det er fornuftig å starte med å mure hele lengden som skal mures.  Ta høyde for at det skal bli plass til mørtel bak de dypeste steinene. Det må fylles mer mørtel bak de steinene som ikke er så dype. Den  første rekken må limes til banketten. Vi anbefaler at du tar kontakt med en forhandler for tips om hvilken type mørtel du bør bruke og  hva du kan mure mot. For å unngå kalkutslag må det brukes lavalkaliesement. Husk og børst av støv både på underlag og tørrmursteinene slik at mørtelen hefter godt.

Skal det mures rundt hjørner bør man bevisst plukke ut steiner som egner seg til hjørnesteiner. De enkelte tørrmursteinene varierer i tykkelse, noe som medfører nivåforskjeller på skiftene. Som regel er dette ønskelig siden muren da vil få et større spill og variasjon. Nivåforskjeller tilpasses når neste stein legges.


Den enkelte steinen kan også spaltes opp ved hjelp av en åpner og hammer etter de naturgitte kløvene.


Endene på tørrmur kan hugges av, så lenge at tørrmuren ikke er for tykk


Prøv å overlappe når du legger et nytt skift med stein, slik at du unngår rette loddrette linjer mellom steinene gjennom flere skift.

Det er viktig å etterfylle med støp i bakkant for hvert skift som stables, det pga. at mørtelen vil sige litt sammen. Man vil da unngå at mørtelen presser ut steinene som er stablet opp. Det er fornuftig å bruke en loddsnor eller en rettskie og vater slik at muren blir loddrett. Bruk en gummihammer til finjustering av steinene.

For mer detaljert informasjon om muring anbefaler vi at man går inn på siden: norskskifer.no